Warunki używania strony 

Rozdział 1 - Ochrona dóbr osobistych i danych osobowych  
Mario Bertulli – Charlet zbiera dane osobowe o internautach logujących się na stronie Mario Bertulli – Charlet, tak jak i osób, które pragną skorzystać z jej usług :

 • Aby sporządzić statystyki dotyczące konsultacji poszczególnych rubryk naszej strony internetowej; 
 • Aby za pośrednictwem « kwestionarjuszy » lepiej poznać internautów; odpowiedzieć na ich pytania oraz wysłać na ich adres elektroniczny informacje oraz ogłoszenia, które pochodzą od Mario Bertulii-Charlet lub od wyznaczonych partnerów; 
 • Aby za pośrednictwem «formularzy » wysłać zapytania do partnerów zewnętrznych wybranych przez Mario Bertulli – Charlet.

 

Zdając sobie sprawę, że zbieranie i przetwarzanie danych osobowych w Internecie wymaga przestrzegania podstawowych praw osób fizycznych, Mario Bertulli – Charlet zobowiązuje się, iż przetwarzanie danych osobowych na stronie Mario Bertulli - Charlet jest zgodne z prawem 78-17 z dnia 6 stycznia 1978 r. ustawą dotyczącą informatyki i swobód obywatelskich.
W każdej chwili mogą Państwo mieć dostęp do informacji osobistych dotyczących Państwa i będących w posiadaniu Mario Bertulli – Charlet, domagać się ich zmiany, uzupełnienia, wyjaśnienia lub usunięcia według następujących zasad :

1.1 - Istnienie oraz warunki prawne dostępu i dokonywanie poprawek
Każda osoba używająca strony Mario Bertulli-Charlet posiada prawo dostępu (artykuł 34 do 38 prawa z 1978) oraz prawo modyfikacji (artykuł 36 z prawa z 1978) danych osobowych jej dotyczących. Internauci mogą poprosić o poprawienie, uzupełnienie, wyjaśnienie, uaktualnienie, lub usunięcie danych osobowych, które byłyby niedokładne, niekompletne, dwuznaczne, przedawnione lub których gromadzenie, wykorzystanie, przekazywanie lub przechowywanie jest zabronione. Użytkownicy mogą w każdej chwili skorzystać z tego prawa kontaktując Mario Bertulli – Charlet. Odnośnie danych zebranych w ramach subskrypcji dotyczącej Usług zaproponowanych przez stronę Mario Bertulli – Charlet, a mianowicie usługę wiadomości elektronicznych, ich abonamenci mogą ubiegać się o swoje prawa bezpośrednio na stronie  Mario Bertulli - Charlet. 

1.2 Odborcy zebranych informacji  
Każdy użytkownik może zażądać w momencie udostępniania danych osobowych lub w okresie późniejszym, aby jego dane osobowe nie były przekazywane osobom trzecim.

1.3 Bezpieczeństwo przetwarzania danych osobowych
Zgodnie z art. 29 ustawy z dnia 06 stycznia 1978 Mario Bertulli - Charlet zobowiązuje się dołożyć wszelkich starań w celu ochrony danych osobowych, w szczególności, aby zapobiec ich zniekształceniu, uszkodzoniu lub przekazywaniu osobom trzecim.

1.4 "Cookies"
Jeden lub więcej plików « cookies » zostaną przypisane do dysku twardego komputera, z którego logowano się do strony internetowej Mario Bertulli - Charlet. "Cookie" to niewielki plik wysłany przez konsultowany przez użytkownika serwer i przechowywany na jego twardym dysku. Cookies, wysłane z serwisu Mario Bertulli, zapisują informacje odnoszące się do nawigacji na stronie Mario Bertulli – Charlet wykonanej z komputera na którym są przechowywane  (konsultowane strony, data i czas wizyty, etc.), pozwalające określić sukcesywne wizyty internautów. Mario Bertulli - Charlet gwarantuje internautom prawo odmómienia zapisaniu plików "cookies" poprzez zmianę opcji przeglądarek internetowych znajdujących się na ich komputerze (Należy odnieść się do rubryki „Pomoc” dla używanej przeglądarki internetowej). Mario Bertulli - Charlet pragnie zwrócić uwagę internautów na fakt, iż dostęp do niektórych usług strony Mario Bertulli - Charlet, może być w tym przypadku zmieniony, a nawet niemożliwy.

Rozdział 2 - Ochrona  małoletnich i kontrola przeglądancyh treści
Mario Bertulli - Charlet uznaje potrzebę walki z rozprzestrzenianiem się nielegalnych treści (obraźliwych, oszczerczych, rasistowskich, ksenofbicznych, pedofilskich ...) oraz zapewnienie ochrony dziecka, a w konsekwencji zobowiązuje się :

 • do wspierania właściwych organów w walce z nielegalną zawartością
 • do ograniczenia dostępu do niektórych usług.Rozdział 3 - Poszanowanie praw własności intelektualnej
Możliwości wymiany danych oferowane przez Internet nie muszą odbywać się poprzez naruszenie praw własności intelektualnej. W celu ich ochrony, Mario Bertulli - Charlet wdraża określone środki prawne i techniczne. Mario Bertulli – Charlet jest zobowiązany do

 • Informowania użytkowników o ich obowiązkach w zakresie wykorzystywania i rozpowszechniania treści chronionych prawnie,
 • Promowania rozwoju technicznego ochrony dzieł i walki z piractwem,
 • Pomagania właściwym organom w walce z fałszowaniem.


Rozdział 4 – Bezpieczeństwo handlu  
Użytkownicy muszą mieć możliwość korzystania z bezpiecznego handlu. Mario Bertulli - Charlet zobowiązuje się do wykorzystania wszelkich prawnych i technicznych środków zapewniających bezpieczeństwo handlu, a mianowicie uniemożliwiających sprzeniewierzenie danych oraz zapewniających poszanowanie zastosowanych przepisów. 


Tytuł 2 - Ostrzeżenie dla użytkowników internetu

Internauci Mario Bertulli - Charlet nie są zwolnieni z obowiązków i odpowiedzialności w ramach korzystania z Internetu oraz konsultacji witryny Mario Bertulli - Charlet. Poniższy tekst ma na celu poinformowanie użytkownika w tych kwestiach:

Rozdział 1 – Ostrzeżenie Ogólne

1.1 Bezpieczeństwo 
Użytkownicy strony Mario Bertulli - Charlet są poinformowani o zagrożeniach związanym z parametrami technicznymi sieci Internetowej. Mario Bertulli - Charlet nie może zagwarantować, że informacje wymieniana za pośrednictwem usług Mario Bertulli - Charlet nie zostaną przechwycone przez osoby trzecie, a poufność komunikacji zostanie zagwarantowana.

1.2 Odpowiedzialność internautów

Na stronie Mario Bertulli - Charlet mogą pojawić się pewne informacje, dane, zdjęcia, mapy, dzieła, oprogramowania i propozycje usług świadczonych przez osoby trzecie.

Mario Bertulli - Charlet nie uczestniczy w żaden sposób w świadczonych usługach i nie może zagwarantować stosowności, wiarygodności, dokładności lub kompletności informacji, danych i usług rozpowszechnianych za pośrednictwem strony internetowej Mario Bertulli - Charlet, ani też nie gwarantuje braku podrabianego oprogramowania i dzieł wykonanych przez osoby trzecie.

W związku z tym, użytkownicy powinni używać w sposób ostrożny informacji znajdujących się na stronie Mario Bertulli - Charlet oraz sprawdzić ich wiarygodność na własną odpowiedzialność.

1.3 Ostrzeżenie o linkach do stron internetowych osób trzecich
Strona Mario Bertulli - Charlet zawiera linki hipertekstowe do stron internetowych obsługiwanych przez osoby trzecie. Mario Bertulli - Charlet nie może dokonywać stałych kontroli tych witryn ani ponosić odpowiedzialności za ich treść.

Udostępnieni tych linków na naszej stronie nie oznacza, że Mario Bertulli - Charlet zatwierdza ich treść. Mario Bertulli - Charlet nie ponosi żadnej odpowiedzialności za zawartość tych stron, a fakt, iż strony te odwołują się do strony Mario Bertulli – Charlet, nie pociąga do odpowiedzialności Mario Bertulli - Charlet. Mario Bertulli – Charlet nie daje żadnej gwarancji dotyczącej:

 • Dokładności, terminowości, jakości oraz kompletności treści indeksowanych stron internetowych
 • Adekwatności indeksowanych stron 
 • Problemów w związku z dostępem i działaniem tych stron


Wobec tego, Mario Bertulli - Charlet nie może być pociągnięty do odpowiedzialności w kontekście sporu między sklepem indeksowanym na stronie Mario Bertulli – Charlet a internautą. Wyłącznie operatorzy stron odwołujących się do portalu "Mario Bertulli - Charlet" są odpowiedzialni za przestrzeganie obowiązujących przepisów tyczących się produktów lub oferowanych internautom usług, w tym ich praw i przepisów odnoszących się do oferowanych produktów lub świadczonych usług, a mianowicie :

 • Sprzedaż na odległość,
 • Ochrona konsumentów,
 • Fałszywe lub wprowadzające w błąd reklamy,
 • Ceny,
 • Zgodność produktów i usług,
 • Szczegółowe przepisy dotyczące produktów i usług.

 

1.4 Ostrzeżenie dotyczących nieletnich
Każdy użytkownik zdaje sobie sprawę, że Internet pozwala na dostęp do stron, których zawartość może być szkodliwa dla nieletnich (informacje brutalne, lub o treści pornograficznej ...) i jest zobowiązany do monitorowania i ograniczania dostępu do Internetu dla nieletnich.


Rozdział 2 - Ochrona osób i mienia
Internauta przyjmuje do wiadomości, że Mario Bertulli - Charlet pragnie promować uczciwe i zgodne z zasadami użytkowanie Internetu. W związku z powyższym, użytkownik zobowiązuje się nie korzystać z witryny Mario Bertulli - Charlet w celach niezgodnych z prawem, a w szczególności, zobowiązuje się nie rozpowszechniać wiadomości i informacji, niezależnie od formy i charakteru:

 • sprzecznych z porządkiem publicznym lub dobrymi obyczajami,
 • sprzecznych z poszanowaniem życia prywatnego, 
 • o charakterze obraźliwym, oszczerczym, rasistowskim, ksenofobicznym, rewizjonistycznym, lub godzącym w godność lub w reputację innych osób,
 • nakłaniających do dyskryminacji, nienawiści,
 • zagrażających danej osobie lub grupie osób,
 • o treści pornograficznej lub pedofilskiej,
 • nakłaniające do popełnienia przestępstwa, zbrodni, lub aktu terroryzmu, lub głoszące pochwałę zbrodni wojennych lub zbrodni przeciwko ludzkości,
 • nakłaniających do samobójstwa, 
 • naruszających prawa tajemnicy korespondencji, 
 • sprzecznych z rozporządzeniem lub z istniejącym prawem.

 

Internauta zgadza się ponadto :

 • nie korzystać z usług oferowanych przez Mario Bertulli – Charlet, lub danych osobowych, które mógł uzyskać w celach handlowych oraz proponowania produktów i usług za które jest wynagradzany pośrednio lub bezpośrednio;
 • nie ograniczać w żaden sposób używania strony Mario Bertulli – Charlet; nie fałszować żadnego oświadczenia i elementów strony; nie włamywać się do systemu komputerowego; nie zmienić treści, lub popełnienić któregokolwiek z przestępstw, podlegającego karze na podstawie art 323-1 do 323-7 kodeksu karnego ("hacking");
 • nie wysyłać niechcianych wiadomości, na skrzynki pocztowe innych użytkowników ("spam") .

 

Rozdział 3 - Własność intelektualna

3.1 Ochrona praw Mario Bertulli - Charlet
Niektóre elementy (redakcyjne, graficzne i ilustracyjne) widniejące na stronie Mario Bertulli - Charlet są chronione prawami własności intelektualnej. Wszelkie publikacje, powielanie, lub redystrybuwane dotyczące Mario Bertulli - Charlet bez wyraźnej zgody ze strony firmy Mario Bertulli – Charlet, zarówno we Francji, jak i za granicą są zabronione.

3.2 Ochrona danych udostępnionych przez internautów 
Użytkownik zobowiązuje się do uzyskania w warunkach prawnych uprzedniej zgody przed każdym powieleniem publicznym lub udostępnieniem na stronie Mario Bertulli - Charlet, wszystkich danych chronionych przez prawo własności (prawo do znaków towarowych, prawo autorskie, prawa pokrewne, w tym prawo wykonawców, producentów nagrań dźwiękowych i wideo, oraz praw producentów baz danych). Każdy internauta gwarantuje Mario Bertulli – Charlet iż posiada prawo do upowszechniania w sieci, za pośrednictwem strony  Mario Bertulli - Charlet, wszelkie treści mogącej być chronionej przez prawo własności intelektualnej, prawo osobowości lub prawa obrazów.

Rozdział 4 - Login – Hasło
Każdy użytkownik, który zakłada konto na naszej stronie musi wybrać nazwę użytkownika i hasło. Hasło pozwalające  internaucie zalogować się do swojego konta jest osobiste i poufne. Wyłącznie internauta jest odpowiedzialny za jego używanie. Użytkownik zobowiązuje się do zachowania tajności hasła i do nie ujawniania go w jakiejkolwiek formie. 

Rozdział 5 – Dyspozycyjność usług 
Mario Bertulli - Charlet robi wszystko aby udostępnić swoje usługi 7 dni w tygodniu, 24h na dobę. Okazjonalnie dostęp do nasezj strony może być ograniczony ze względu na konserwację i modernizację lub z innych przyczyn, w tym technicznych. Mario Bertulli - Charlet nie jest w żaden sposób odpowiedzialny za te przerwy i za konsekwencje, które mogą wynikać z danej sytuacji dla internauty lub osoby trzeciej. Mario Bertulli - Charlet nie zapewnia indywidualnej pomocy czy « hot line ». Mario Bertulli – Charlet może w każdym momencie zakończyć swoje usługi, lub zmienić ich charakterystykę z powodów technicznych, bez uprzedzenia. 

Rozdział 6 –Ograniczenie dostępu 
W przypadku naruszenia warunków tego dokumentu. Mario Bertulli - Charlet rezerwuje sobie prawo aby odmówić dostępu do całości lub do części strony Mario Bertulli, każdemu internaucie  bez uprzedniego powiadomienia.

Rozdział 7 - Zmiany obecnych terminów i ostrzeżeń 
Mario Bertulli - Charlet zastrzega sobie prawo zmiany zasad, warunków i informacji znajdujących się w niniejszym dokumencie. Tenże dokument podlega prawu w Monako.</p